คณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศแนวปฏิบัติ การหาเสียงเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศ เรื่อง การหาเสียงลงคะแนน การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงลงคะแนน สำหรับในการหาเสียงลงคะแนนหน่วยงานบริหารส่วนตำบล

ประกาศมีใจความบอกว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงความเห็นเห็นด้วยในทางตามทางจัดการลงคะแนนสมาชิกสภาหน่วยงานบริหารส่วนตำบลและนายกหน่วยงานบริหารส่วนตำบล โดยจัดวันลงคะแนนในวันที่ 28 พ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับในการลงคะแนนฯ เพื่อการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. ช่วงเวลาการหาเสียงลงคะแนนของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงลงคะแนน

ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงลงคะแนน สามารถหาเสียงลงคะแนนได้ตอนวันที่ กกต. ได้ประกาศกำหนดให้มีการลงคะแนน อบต. ตอนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงเวลา 18.00 น. ก่อนวันลงคะแนน (27 พ.ย.64)

2. การจัดทำและปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงลงคะแนน

2.1 ให้ผู้สมัครที่มุ่งหมายทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงลงคะแนนหรือทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงลงคะแนนปฏิบัติการ ดังนี้

ประกาศ กว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร
แผ่นป้าย กว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร
2.2 เนื้อหาของประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

1) ผู้สมัครสามารถบอกชื่อ ภาพถ่าย ลำดับที่ประจำผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง เครื่องหมายของพรรคการเมือง เครื่องหมาย ทางของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมบอกชื่อตัว สกุล ที่อยู่ของข้าหลวงประจำจังหวัดต้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้รอบๆที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงลงคะแนนและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงลงคะแนน

2) ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้เพื่อการหาเสียงลงคะแนนควรต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น
และไม่ขัดกับมาตรา 34 แห่งพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาชายแดนหรือประธานชายแดน พุทธศักราช2562 และบางทีอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นพวกที่ประชุมชายแดนหรือประธานชายแดนในหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้เพื่อการหาเสียงลงคะแนนด้วยก็ได้

2.3 จำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงลงคะแนนที่ผู้สมัครทำได้

1) ประกาศ ไม่เกิน 5 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น

2) แผ่นป้าย ไม่เกิน 3 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น

ดังนี้ การกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศ/หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงลงคะแนนในแต่ละหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด

3. บทกำหนดลงทัณฑ์

การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงลงคะแนนจะปฏิบัติได้เฉพาะในสถานที่ และมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนด

ถึงแม้ฝ่าฝืนระวางโทษติดตะรางไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรืออีกทั้งจำอีกทั้งปรับ ตามมาตรา 132 แห่งพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาชายแดนหรือประธานชายแดน พุทธศักราช2562