ZW

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนสมณศักดิ์ “พระราชพัฒนาภรณ์” พระราชาคณะชั้นราชสถิต ณ วัดไชโยวรวิหาร เพราะหากดำรงสมณศักดิ์อาจจะไม่งดงาม

วันที่ 3 ม.ค. 65 ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศนร เล่ม 119 ในระหว่างที่ 1 ข เรื่อง ถอดถอนตำแหน่ง ความว่า
ตามที่ทรงพระขอความปรานีโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งตำแหน่ง “พระสิทธิปรับปรุงภรณ์” เป็น “พระราชปรับปรุงภรณ์” เพราะวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราชสถิตในวัดไชโยวรวิหาร วัดหลวง จังหวัดอ่างทอง ในจังหวะพิธี ฉลองครบรอบวันพระราชสมภพวันที่ 5 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2548 ตามประกาศนร ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 นั้น

เนื่องด้วยที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2546 ช่วงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นดีเห็นชอบให้ “พระราชปรับปรุงภรณ์” ออกมาจากตำแหน่ง รองหัวหน้าคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง แล้วก็เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร วัดหลวง ฐานหย่อนความรู้ความเข้าใจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 แล้วก็ที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีกที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 15/2564 ช่วงวันที่ 10 เดือนสิงหาคม 2564 ก็เลยได้มีมติเห็นดีเห็นชอบ ให้ถอดถอน “พระราชปรับปรุงภรณ์” ออกมาจากตำแหน่ง เพราะเหตุว่าถ้าดำรงตำแหน่งอาจจะไม่งาม

สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติ ก็เลยขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอสิ่งของพระบรมราชานุญาต ถอดถอน “พระราชปรับปรุงภรณ์” ออกมาจากตำแหน่ง แล้วก็สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้ว