www.เราชนะ.com ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก 6,000 บาท 19 มี.ค.64

วันที่ 15 มี.ค.64 นางสาวกุลยา ตันตำหนิเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะผู้ประกาศกระทรวงการคลัง เปิดเผยความก้าวหน้า “โครงงานพวกเราชนะ” ในการคัดเลือกกรองคุณลักษณะ สำหรับประชากรกรุ๊ปคนที่อยากความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนร่วมโครงงาน ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มี.ค. 2564 ว่า ประชากรกรุ๊ปดังกล่าวข้างต้นสามารถตรวจดูสถานะการคัดเลือกกรองคุณลักษณะได้ทางเว็บ www.พวกเราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยคนที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะจะได้รับวงเงินสิทธิ์ทีแรก ปริมาณ 6,000 บาท ในวันที่ 19 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นผ่านบัตรประชาชนแบบสารพัดประโยชน์ (Smart Card) เหมาะผู้ประกอบธุรกิจร้านขายของและผู้ให้บริการที่ร่วมโครงงานฯ
นางสาวกุลยา ย้ำว่า สำหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านขายของและผู้ให้บริการที่พอใจร่วมโครงงานฯ สามารถสมัครร่วมโครงงานฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่ง 31 มี.ค. 2564 โดยสามารถเรียนข้อมูลอื่นๆได้ทางเว็บ www.พวกเราชนะ.com หรือติดต่อสาขาของแบงค์กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ยิ่งกว่านั้น ผู้ประกาศกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มเติมถึงความก้าวหน้าของโครงงานฯในวันที่ 15 มี.ค. 2564 ดังนี้
1. ประชากรกรุ๊ปผู้ถือบัตรผลประโยชน์ที่เมือง ปริมาณ 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 49,451 ล้านบาท
2. ประชากรกรุ๊ปที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานพวกเราเที่ยวร่วมกันและคนละครึ่ง และกรุ๊ปประชากรทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บ www.พวกเราชนะ.com ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะพื้นฐานและรับรองการใช้สิทธิ์ร่วมโครงงานฯ แล้ว ปริมาณ 16.6 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 66,804 ล้านบาท
3. ประชากรกรุ๊ปคนที่อยากความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะแล้ว ปริมาณ 0.5 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 2,049 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นปริมาณ 30.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 118,304 ล้านบาท
ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบธุรกิจร้านธงฟ้าราคาย่อมเยาพัฒนาเศรษฐกิจแคว้นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านขายของคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมร่วมโครงงานฯ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจร้านขายของและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนร่วมโครงงานฯ ปริมาณทั้งปวงมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ.